Privacy Policy

Dansk længere nede på siden (In Danish further down the page).:

No personal information recorded in my shop is at any time transferred, sold or made available to third parties. All information is stored securely and is only available to me (Lisbeth Thygesen).

In connection with any Electronic payment is a secure encrypted method used through the Webshop system. It is an approved provider with approval from the E-mark.

The shop system uses so-called cookies to control the contents of the shopping cart. A cookie is simply the term for a file stored on your own PC. It is also possible to ask the system to store its own address information for the next visit. If you want to delete this information at a later time, this can be done via the browser settings.
Deleting or blocking cookies may result in the website not functioning optimally and content that you cannot access.

During a purchase, I ask for your name, address, telephone number and email address. This information is used exclusively for processing your order. The information is transmitted and stored electronically in an unencrypted form and stored for 1 year. The “contract” (purchase agreement) itself is not stored with me (Lisbeth Thygesen) in a way that you can later log in and view / change status.

In addition, the IP address is registered from where a  possible purchase is made. The information normally does not apply, but can be used in an event of police investigation. All false orders are reported to the police!

According to the Danish personal data law I delete registered information on request and objections to the extent desired.

Privacy Policy:
When I process your information, you have the following rights:
• You have the right to request access, rectification or deletion of your personal information.
• you also have the right to oppose the processing of your personal data and have the processing of your personal data limited.
• if the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to revoke your consent at any time. Your revocation will not affect the legality of the treatment made prior to your revocation of your consent.
• you have the right to receive the personal data you have provided yourself in a structured, commonly used and machine-readable format (data portability).
• you can file a complaint with a data protection regulatory authority, for example the Data Protection Authority.
You can exercise your rights by revoking your consent, for example, by unsubscribing our electronic marketing in the email that you receive or by calling me. There may be conditions or restrictions on these rights. For example, you may not be entitled to data portability in the particular case. It depends on the specific circumstances of the treatment activities. You can always contact me if you want to complain about how your personal information is collected, stored or processed via lisbeth_t@live.dk. I endeavor to resolve a complaint as soon as possible. If you are dissatisfied with my answer, you can complain to the Data Inspectorate in Denmark at www.datatilsynet.dk.

The data controller for the processing of personal data in this web shop is:

Lisbeth Thygesen

Bentzonsvej 9 kld. Th

2000 Frederiksberg

Tel +45 26122713

Email: info@lisbeththygesen.dk

Privatlivspolitik

Ingen personlige oplysninger der registreres i min shop, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for undertegnede (Lisbeth Thygesen).

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. 
Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Under et køb udbeder jeg mig dit navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 1 år. Selve “kontrakten” (købsaftalen) lagres ikke hos mig (Lisbeth Thygesen) på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registreres IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Jvf. persondataloven oplyser jeg på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager jeg sletning i det omfang det ønskes.

Privatlivspolitik
Når jeg behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til mig. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte mig, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via lisbeth_t@live.dk . Jeg bestræber mig på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med mit svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Dataansvarlig for behandling af personoplysninger, er:

Lisbeth Thygesen

Bentzonsvej 9 kld. th

2000 Frederiksberg

Tlf +45 26122713

Email: info@lisbeththygesen.dk